Information om vår hantering av dina personuppgifter

Personuppgifter är sådan information som direkt eller indirekt kan identifiera dig som person.

Everleaf Property AB (nedan kallat ”Everleaf”) respekterar din integritet och kommer att skydda alla personuppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd.

Ansvarig
Everleaf är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer i verksamheten
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss här:
Everleaf Property AB, Box 71, 235 21 Vellinge
mats@everleaf.nu

Personuppgifter som behandlas
Exempel på personuppgifter som förekommer i Everleafs verksamhet är bland annat följande: personnummer, organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, e- postadress, kontonummer och annan ekonomisk information (såsom information om anställning) samt i vissa fall uppgifter som kan framkomma till följd av störnings- eller anmälningsärenden.

Ändamål
^
När du gör en intresseanmälan till oss eller när du blir erbjuden en bostad/lokal hos oss behöver vi behandla uppgifter om dig och din ekonomi för att veta hur du skött tidigare hyresförhållanden. Everleaf samlar i första hand in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss som till exempel namn, personnummer, adress och anställningsavtal. Everleaf kan också samla in personuppgifter genom att göra en kreditupplysning samt genom att inhämta information från Kronofogdemyndigheten eller andra myndigheter i syfte att undersöka din betalningsförmåga.

När vi ingått ett hyresavtal behandlar Everleaf dina personuppgifter för att kunna administrera våra skyldigheter som hyresvärd och fullgöra våra skyldigheter som avtalspart i hyresavtalet. Under hyresförhållandet kommer vi behandla dina personuppgifter när vi bland annat skickar hyresavier, bedriver fastighetsservice,
beställer nycklar, vid störnings- och anmälningsärenden, vid uppsägning och besiktning samt vid
godkännande eller säkerställande av andrahandsuthyrning.

Vi behandlar även dina personuppgifter en tid efter det att du inte längre är kund hos oss om det är nödvändigt för att tillvarata rättsliga anspråk så som exempelvis sena hyresbetalningar eller skador i bostaden/lokalen.

Även personer som hyr bostad i andra hand omfattas av dessa ändamål för behandling av personuppgifter.

Särskilt om känsliga personuppgifter
För att Everleaf ska kunna behandla känsliga personuppgifter, så som uppgifter om din hälsa, krävs att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta innan sådan behandling påbörjas. En intresseanmälan som innehåller känsliga personuppgifter kommer därför omedelbart att returneras alternativt raderas.

Personuppgiftsbiträde
Everleaf är ett privatägt fastighetsföretag men det är Kanslihuset AB som sköter förvaltningen av fastigheterna. För att kunna utföra förvaltningen behöver Kanslihuset AB få ta del av dina personuppgifter och Kanslihuset AB utgör därför ett personuppgiftsbiträde. Vi anlitar dessutom personuppgiftsbiträde för redovisningstjänster.

Vi kan därutöver, vid behov, komma att anlita ytterligare personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter. Överföring av personuppgifter från Everleaf begränsas till sådana uppgifter som är absolut nödvändiga för den aktuella åtgärden.

Grund för behandling
Everleafs behandling av dina personuppgifter grundas på att behandlingen är nödvändig för att ingå ett potentiellt avtal eller fullgöra ett avtal till vilken du redan är part eller för att fullgöra rättsliga förpliktelser som tillkommer Everleaf.

Vi kan också behandla personuppgifter utifrån en intresseavvägning där Everleafs berättigade intresse vägs mot ditt intresse. En sådan situation kan vara då du lämnar en intresseanmälan till bostad/lokal eller när du av andra skäl tar kontakt med Everleaf.

Vi kan i olika situationer komma att begära ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att återkalla ett sådant samtycke.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta Everleaf för att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att få ett sådant registerutdrag per år gratis.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för har du även möjlighet att få dina personuppgifter raderade.

Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till annan personuppgiftsansvarig part. Du kan lämna din begäran till Everleaf antingen via post eller e-post, se kontakt ovan. Din begäran prövas i det enskilda fallet.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt har du rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Säkerhet
Everleaf vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra policyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Hur länge lagras dina personuppgifter
Dina personuppgifter lagras hos Everleaf så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen samt för att Everleaf ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller avtal.

Tillexempel måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller kring avtalets fullgörande. I sådana fall kan uppgifter komma att lagras i 7 år (rörande bokföring, beskattning) eller 10 år (viss preskription).